NABÍDKAAKTUÁLNĚSTANDARDYPRAVIDLA

VÝCVIK VE SKUPINOVÉ ANALÝZE

Pravidla výcviku ve skupinové analýze v Institutu skupinové analýzy
(IGA Praha)

schválená na valné hromadě IGA Praha 29.3.2005

Výcvik ve skupinové analýze je organizován podle zásad platných v příbuzných institucích v zahraničí (zejména v Institute of Group Analysis v Kodani, v European Group Analytic Training Institute Network a v European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy) a je plně mezinárodně akceptován.


Základní tréninkové standardy ve skupinově analytické psychoterapii (přijaté v E.G.A.T.I.N. v květnu 1999)

Výcvik ve skupinové analýze provádí Institut skupinové analýzy (IGA Praha) prostřednictvím svých tréninkových skupinových analytiků. Jejich seznam je veřejný a kandidátům výcviku k dispozici na oficiálních internetových stránkách IGA Praha.


Výcvikový program ve skupinové analýze probíhá podle následujících zásad:
 1. Kandidát výcviku projeví svůj zájem o vstup do výcviku písemně či elektronickou poštou na adresu IGA Praha.
 2. Vhodnost zařazení kandidáta do výcviku je posouzena formou pohovorů dvěma tréninkovými skupinovými analytiky, které si kandidát zvolí. O přijetí do výcviku pak rozhodne tréninkový výbor IGA Praha (sestávající z tréninkových analytiků - viz Organizační řád) na svém nejbližším zasedání. Tréninkový výbor si v případě potřeby před svým rozhodnutím vyžádá ještě třetí posouzení od dalšího tréninkového skupinového analytika. Při posouzení kandidáta se přihlédne rovněž k jeho vzdělání a využitelnosti výcviku v jeho praxi. Předpokládá se vysokoškolské vzdělání (zejména psychologické či lékařské), může být přijat i kandidát s jiným vzděláním a specializací nebo student. O rozhodnutí tréninkového výboru je kandidát informován písemně či elektronickou poštou vedoucím tréninkového výboru IGA. Na přijetí do výcviku není nárok. Uchazeč, který do výcviku přijat nebyl, však může o přijetí požádat znovu s časovým odstupem dvou let.
  Součástí vstupního řízení je poplatek, jehož výši stanovuje rada IGA Praha. Uchazeč, který byl do výcviku přijat, je tím zároveň akceptován jako hostující člen IGA a může se účastnit činnosti IGA v rozsahu daném Stanovami IGA.
 3. Samotný výcvik má tři části - sebezkušenostní, teoretickou a supervizní. Minimální doba celého výcviku je 6 let a minimální celková skupinová zkušenost je 550 výcvikových hodin. Součástí výcviku je absolvování zážitku ve střední a velké (large) skupině.
  Podmínkou absolvování výcviku je alespoň 80% účast v každé části výcviku. Výcvik si hradí kandidát sám, cenu za jeho jednotlivé části určuje Rada IGA. Kandidát hradí i absentované hodiny.
 4. Sebezkušenostní část výcviku probíhá ve skupině vedené jedním skupinovým analytikem . Může jít o skupinu složenou pouze z kandidátů, nebo kombinovanou - složenou z kandidátů a pacientů. Minimální počet výcvikových hodin je 350. Výcvik probíhá s frekvencí jedenkrát týdně jedna sese (1 výcviková sese obsahuje 2 výcvikové hodiny po 45 minutách) nebo může být organizován blokově nebo kombinovaně.
 5. Teoretická část výcviku obsahuje 200 výukových hodin (1 výuková hodina je 45 minut) přednášek a seminářů z psychoanalytické teorie a teorie a praxe skupinové analýzy. Výuka je rozvržena do 2 až 3 let.
  K účasti na teoretické části výcviku se může kandidát přihlásit a toto vzdělávání zahájit po absolvování 100 hodin v sebezkušenostní části výcviku. Ukončení této části výcviku se děje buď formou seminární či písemným ověřením znalostí.
 6. Supervizní část výcviku může být zahájena na kandidátovu žádost po 200 hodinách sebezkušenostní části, např. souběžně s teoretickou částí nebo po jejím zahájení. Pokrok kandidáta v tréninku je pak posouzen jedním či dvěma ze supervizních skupinových analytiků, a po té posouzen na schůzce tréninkového výboru IGA. V kladném případě je pak kandidát přijat do supervize.
  Samotná supervize se provádí ve skupině, která má 4 až 6 členů, kam kandidáti přinášejí svou práci se skupinou a referují o ní. Předpokládá se, že kandidát v supervizní skupině referuje o vedení skupiny koncipované nejméně na dobu dvou let, takže je možno diskutovat jak stadium přípravy skupiny, tak její průběh a její terminaci. V průběhu supervize také zpravidla předkládá práci, resp. její fragmenty, u více než jedné skupiny.
  Supervizní skupina trvá pro každého frekventanta alespoň tři roky, minimální počet supervizních hodin je 200. Skupina se schází jedenkrát za 14 dní na dvě sese (po 90 minutách), popř. jedenkrát za měsíc na 4 sese (v případě vzdálených frekventantů). Každý kandidát tak předkládá svou práci v průměru minimálně jednou za 6 týdnů (častější případ však bude 1x za měsíc), což je frekvence umožňující sledovat dynamiku skupiny a práce jejího konduktora.
  Supervizorem nemůže být osobní terapeut kandidáta.
 7. Zakončením výcviku je závěrečná obhajoba práce kandidáta (kolokvium), která obsahuje klinickou kasuistiku jedné ze supervidovaných skupin a zároveň obsahuje též teoretickou část, která zpracovává určité téma skupinově analytické teorie, která se vztahuje ke kasuistice. Tyto práce mohou být i oddělené, pokud je teoretické téma odlišné od kasuistiky. Předmětem kolokvia (obhajoby), které je otevřené pro odbornou veřejnost pozvanou IGA Praha, jsou pak obě tyto práce. Tréninkový výbor IGA pak - v případě kladného posouzení - vystaví kandidátovi osvědčení o absolvování kompletního výcviku, který je pro něj podkladem pro samostatnou skupinově analytickou činnost.
 8. Každý tréninkový skupinový analytik se účastní setkání tréninkového výboru a řídí se zásadami uvedenými v Organizačním řádu.
 9. Vyloučení kandidáta z výcviku Tréninkový výbor sekce může vyloučit kandidáta z dalšího výcviku:
  1. pokud neplní povinnosti kandidáta, tj. neplatí stanovené částky za výcvik, nebo se dlouhodobě výcviku nezúčastňuje, nesloží závěrečné zkoušky, nebo neuspěje u druhého, případně třetího kolokvia
  2. pokud dojde u kandidáta k negativním osobnostním změnám, které nebyly dříve rozpoznány nebo by mu v budoucnu znemožňovaly vykonávat povolání skupinového terapeuta.
  3. O návrhu na vyloučení (který může podat každý zakládající a řádný člen IGA) hlasuje tréninkový výbor a návrh musí být schválen 3/4 většinou všech přítomných členů výboru.© webmaster