AKTUALITYO IGA PRAHAČLENOVÉKONTAKTZÁPISY

IGA PRAHA

Institut skupinové analýzy - IGA PRAGUE - je nově založený český člen EGATIN, evropské sítě výcvikových institutů skupinové analýzy.


Základní tréninkové standardy ve skupinově analytické psychoterapii (přijaté v E.G.A.T.I.N. v květnu 1999)

Skupinová analýza, spojená se jménem S.H.Foulkese, představuje jak psychoterapeutickou metodu, tak teoretickou koncepci pro porozumění člověku skrze jeho společenské bytí, včetně jeho společenského nevědomí.

Lidská skupina není pouhým mechanickým součtem členů, je novou kvalitou, je samostatným sociálním subjektem. Tento živoucí subjekt je vybaven mechanismy, které směřují k sebeudržení, sebeobnově lidské skupiny, a to s použitím instinktivních sil členů. Každý člen je setrvale nucen hledat rovnováhu mezi dostředivým puzením skupiny a vlastní sebezáchovou, a každý člen si na tomto dramatu opakuje a opravuje svůj vzorec chování, svou roli, přinesenou ze zkušeností skupin předchozích (především z rodiny). Nad půdorysem tohoto dramatu, které odehrává procesy skupinového nevědomí, se rýsují a vyvstávají četná témata každodennosti. Skupina je diskutuje, pojmenovává i odžívá, a mohou hrát úlohu zástupnou. Skupinová analýza rozlišuje různá témata náhradní od nevědomé podstaty, pro každou úroveň hledá příslušné interpretace a každému členu ozřejmuje jeho podíl na vědomém i nevědomém dění skupiny.

Pomocí interpretace v kontextu skupinového dialogu i skupinového nevědomí získává jedinec porozumění pro svou životní situaci, pro případné opakované vzorce svého chování i pro své místo mezi ostatními lidmi ve skupinách svého reálného života.


Smyslem výcviku, který je hlavní náplní činnosti IGA Praha, je získat vhled do fungování lidské skupiny, porozumět tomu, jak se rozvíjejí vztahy, jak vzniká šikana a jak spolupráce, jak žije rodina a co se odehrává v týmu, jak lze skrze skupinové děje porozumět společnosti a kultuře.

V zahraničí se skupinově analytická zkušenost a znalost stala již nepostradatelnou výbavou odborníků různých profesí. I u nás z výcviku mají užitek nejen psychoterapeuti, lékaři a sociální pracovníci, ale také manažeři, zaměstnanci justice, duchovní všech denominací, personalisté, pedagogové všech stupňů, vychovatelé, novináři a všichni ti, kdo potřebují porozumět lidským vztahům pro jakoukoli tvořivou práci.

Výcvik ve skupinové analýze poskytuje jednak zážitek psychoterapeutický - 350 skupinových sesí po 45 minutách, dále přednášky z teorie a technik a skupinovou supervizi vlastní frekventantovy práce (oboje po 200 sesích). Uchazeč též sepíše závěrečnou práci.

Podmínky výcviku odpovídají mezinárodním normám pro IGA, absolventi výcviku mohou aspirovat na členství v mezinárodní organizaci skupinových analytiků GAS. Výcvikový tým IGA Praha je první českou skupinou vycvičenou zahraničními skupinovými analytiky, tvoří jej tito lektoři: PhDr. Václav Buriánek, PhDr. Petr Junek, Mgr. Helena Klímová, PhDr. Karel Koblic, MUDr. Ondřej Pěč, PhDr. Luděk Vrba.


Kontakt pro zájemce:
IGA Praha
Břehová 3, 110 00 Praha 1
www.igapraha.cz
e-mail: info@igapraha.cz

DIČ CZ26666995
IČO 26666995
č.ú.1967112349/0800 vedený u ČS, OP Praha centrum, Rytířská 29, Praha 1© webmaster