NABÍDKAAKTUÁLNĚSTANDARDYPRAVIDLA

VÝCVIK VE SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPII

PŘIHLÁŠKA

Dokument ke stažení a tisku

Institut skupinové analýzy (IGA Praha)
řádný člen E.G.A.T.I.N, evropské sítě výcvikových institutů skupinové analýzy


otevírá

cyklus přednášek zaměřených na teorii a praxi skupinové dynamiky, určený pro kandidáty skupinově analytického výcviku (pro ně je cena prvního celku 6750,- Kč); a dále pro ty, kteří nejsou kandidáty, ale mají alespoň započatý jiný skupinový výcvik, jsou klinickými pracovníky a mají či měli zkušenost s vedením terapeutických skupin (zde je cena prvního celku 8100,- Kč). Výuka proběhne seminární formou v uvedených termínech vždy od 15.30 do 18.15. v prostorách Psychoterapeutického střediska Břehová, Břehová 3, Praha 1. Lektory jsou skupinoví analytici Marie Hošková, Helena Klímová, Ivana Růžičková, Petr Junek, Karel Koblic, Ondřej Pěč, Luděk Vrba.

Kontakt pro zájemce: info@igapraha.cz

I. Základy dynamických teorií (90 hod.) - rok 2011.

07.01. Kořeny dynamické psychoterapie: Freud, topografický a strukturální modely mysli.

28.01. Totem a tabu, nevědomá spojenectví (R.Kaes).

18.02. Narcistický vývoj, self systém.

11.03. Internalizační a externalizační procesy, obranné mechanismy.

01.04. Raný vývoj, vývojové modely.

15.04. Teorie konfliktu, typy zvládání konfliktu (včetně skupinového aspektu), strukturalisté, škola objektních vztahů.

13.05. Kleiniáni a neokleiniáni, interpersonalisté, tzv.francouzská škola.

03.06. Bion, nezávislí, Kohut, Ogden, Bollas a další tzv.moderní.

24.06. Bowlby, Stern, Kernberg, mentalizace, Ryle.

02.09. Tvorba symptomu a charakteru. Práce se sny. Obě hlediska (intrapsychické, interpersonální).

23.09. Neurózy. Perverze.

14.10. Poruchy emocí. Hypochondrický, schizoidní, paranoidní, psychosomatický způsob zpracování konfliktů, adaptační a maladaptivní hledisko.

04.11. Psychotický způsob zpracování konfliktů a maladaptace. Hraniční porucha osobnosti - TFP.

25.11. Přenos a protipřenos - historické a teoretické hledisko.

16.12. Psychodynamická diagnostika se zřetelem na internalizaci vztahových uspořádání. Dynamika a uspořádání úvodního psychodynamického interview. Indikační kritéria.

Skupinová analýza (114 hod.)

1) Freudova teorie skupiny, Freud a Foulkes - úvod do problematiky dynamiky skupiny.
2) Foulkesova koncepce skupinové analýzy - teorie celostní a sociální (Elias). Sociální a kulturní základ skupinové analýzy.
3) Bionova koncepce skupinového nevědomí. Základní předpoklady.
4) Jiné teorie koncepce skupinové psychoterapie: kleiniánský model, model objektních vztahů, psychoterapie.
5) Teorie Self ve skupině. Intersubjektivita - dilema interpersonální a intrapsychické.
6) Skupinové nevědomí - matrix: teorie a skupinová funkce matrix, fenomenologie působení matrix.
7) Průvodce - vývoj pojmu, pojetí dnes. Naslouchající funkce průvodce.
8) Funkce průvodce ve skupině-pokr.: dynamická administrace a základní org.skupiny, výběr členů, kontrakt. Vstupní rozhovor.Volně plynoucí komunikace - volné asociace ve skupině.
9) Základní procesy ve skupinové analýze: zrcadlení, rezonance, umisťování, překládání, prolínání/shlukování. Kontext. Dynamické procesy ve skupině: idealizace, omnipotence, fúzování, závist, psychotická dekompenzace, suicidium, maskulinita, feminita. Sny ve skupině.
10) Sdílení a vzájemnost. Fáze skupiny a skupinová dynamika.
11) Projektivní identifikace a kontejnující funkce. Interpersonální konflikt ve skupině.
12) Přenos a protipřenos ve skupině.
13) Interpretace a terapeutické akce. Destruktivní a konstruktivní síly ve skupině. Skupina v akci.
14) Dynamické role ve skupině: obětní beránek, outsider, dvojče, mluvčí, mlčící člen, nově příchozí, atd… Koterapie.
15) Čtvrtý základní předpoklad dle Hoppera. Sociální nevědomí.
16) Odpory, obrany, acting-out. Skupiny pro děti a mladistvé.
17) Subkultura skupiny a její kohesivní funkce-symbolika, jazyk, rituály. Střední a velké skupiny.
18) Transgenerační přenos, trauma velké skupiny/společnosti, možnosti skupinové analýzy při jejich řešení.
19) Symptomy ve skupině. Práce s různými dg.skupinami a s vývojovými krizemi, teorie a kazuistické ukázky; neurózy, hraniční stavy, narcistické poruchy,perverse, psychózy, věkové skupiny.

Literatura:

Behr, H., Hearstová, L.: Skupinově-analytická psychoterapie. Triton, Praha, 2007
Dalal, F.: Taking the Group Seriously. Int.Library of Group Analysis 8, Jessica Kingsley Publishers, London, 1998.
Foulkes, S.H., Anthony, E.J.: Group Psychotherapy. The Psychoanalytic Approach. Maresfield Reprints, London, 1984.
Roberts, J., Pines, M. (Eds.): The practice of Group Analysis. Routledge, London, 1991.
Foulkes, S.H.: Introduction to Group-Analytic Psychotherapy. Studies in the Social Integration of Individuals and Groups. Maresfield Reprints, London, 1983.
Foulkes, S.H.: Group-Analytic Psychotherapy. Method and Principles. Maresfield Library, London, 1986.
Pines, M.: Circular Reflections.Int.Lib.of G-A 1, J.K.Publishers, London, 1998.
Kennard, D., Roberts, J. Winter, D.: A Workbook of Group-Analytic Interventions. Int.Libr.of G-A 13, J.K.Publishers, London, 2000.© webmaster

Fatal error: Call to undefined function ibase_free_result() in C:\WEBsites\igapraha.cz\IGAactions\2010\vyuka201006.php on line 131